De aansichtkaart is nei alle gedachten fan 1915. Yn dy tiid rûn de folsleine strjitte út wannear't der in fotograaf delkaam. Soks wie doe noch bysûnder. 100 jier letter, yn it mobyltsjetiidrek en mei de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) yn gedachten, is ’t earder oarsom.

Foar de gelegenheid is dizze selde foto op ‘e nij makke. De Eastermarders op de hjoeddeiske foto binne de koarleden fan Koardinaasje, dy’t op dat stuit byinoar wiene foar in ynformeel konsert, boppe op ‘e pleintafel.

foto beima 1915

foto beima 2019

Klik op 'e foto's foar in fergrutting.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen