Yn maaie is yn Amsterdam in bondel mei de namme Minnezinne in moerstaal presintearre mei 52 gedichten yn ferskate streek- en stedstalen. Der stean ek in tal Fryske gedichten yn, ûnder oare fan ús doarpsdichter Martsje Mud. Alle gedichten hawwe in eroatysk tintsje.
De bondel is hjir te bestellen.

Minnezinne in moerstaal

inhoud

oade, gedicht fan Martsje Mud

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen