Eastermar lokwinsket doarpsgenoat Oebele Brouwer mei de foardracht ta boargemaster fan de gemeente Achtkarspelen! Yn in ekstra riedsgearkomste fan dizze gemeente is dit nijs hjoed nei bûten brocht.

Eastermar is al in bysûnder doarp mei gewoane minsken, in doarp fol kanjers, in stjer tusken de marren en neam mar op. Mar Eastermar kriget der nóch in stimpel by. Mei twa boargemasters yn ús fermidden (Tineke Schokker én Oebele Brouwer) is Eastermar aansen ek in doarp fan boargemasters. Om grutsk op te wêzen!

Ek út namme fan ús eigen webredaksje meie wy Oebele felisitearje want hy is al mear as 10 jier ien fan de senatoaren fan Eastermar.nl. De senatoaren binne in ploech minsken dy’t de redaksje bystiet op organisatorysk mêd.


Oebele Brouwer
Oebele Brouwer

 

oeble om wei

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen