Serious Request
Ek dit jier kin der, foar de 3e kear alwer, bean wurde op in plakje foar it Ferrassingsdiner, wêrfan't de opbringst alhiel nei Serious Request giet. It sil heve op freed 20 desimber om 19.00 oere op 't Hôf 19. Der binne 8 sitplakken beskikber en der kin bean wurde fan € 25.00 ôf.
Biede kin op de folgjende wize: www.facebook.com/FerrassingsdinerSR13
Twitter: @DinerSR13
Mail:
SMS: 06-24342336
Tillefoan: 0512-841750
De bieders wurde op 'e hichte brocht at se oerbean wurde, om sa nedich it bod te ferheegjen. Op dit stuit binne der noch 4 frije plakken.

Mei freonlike groetnis, Floor en Antsje
SeriousRequest2013

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen