Eastermar hat spitigernôch gjin mûne mear. Wy moatte it dwaan mei de mûne fan ien doarp fierderop, nammentlik dy fan Sumar. De mûne fan Sumar draait alle sneontemoarns. Frijwillige mûnders soargje der foar dat de mûne yn topkondysje bliuwt en dat der regelmjittich nôt mealle wurdt. Ien fan dy frijwilligers is Anne Oosterdijk fan de Grienewei. Wy sjogge him hjir yn aksje yn dit moai gearstalde filmke oer de mûne fan Sumar.

Anne Oosterdijk
Anne Oosterdijk yn't spier

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen