De NOS hat tongersdei in Eastermar west om reportaazjes te meitsjen oer de oerlêst fan stienmurden.
De 'gate' út de titel fan dit stikje is yn dit gefal it gat wêrtroch't de bisten pikehokken en hûzen ynglûpe. En dat hoecht mar in lyts gatsje te wêzen.

nos2

 

Arend Timmerman wie al foar radio 1 te hearren en fierders binne der opnames makke mei Sjouke Wijnsma fan 'Alles ûnder ien dak' en pike-eigner Albert Kieft. Dit alles neidat de oerlêst al wiidweidich lokaal en provinsjaal yn it nijs west hat. Yn dizze fakânsjetiid giet it dus net oer komkommers...

Sjoch it risseltaat yn it NOS-nijs fan 18.00 oere.

nos1

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen