Sa’n oardel moanne ferlyn wie ús doarpsgenoat en keunstskilder Gosse Koopmans tige aktyf om yn ‘e kjeld rûnom yn ‘e provinsje iistaferielen en reedridersbylden oan it doek ta te betrouwen. It kin hurd feroarje!

Freed 23 maart siet dyselde winterskilder mei in sinnehoed à la Rik Felderhof hearlik smûk yn ’t sintsje de linebeammen foar syn hûs te skilderjen: maitiid!

 Maitiidssinne Gosse

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen