Yn de alfte etappe is de truck fan it Riwaldtiim mei Richard Huzink útfallen.
Hoe't dat kaam is te lêzen op dizze site.

Telefoanysk fertelde Allard dat de truck total loss is. Der is no gjin wurk mear te dwaan foar de monteurs. Se ha fakânsje en tiid om by te sliepen en út te rêsten.
Allard hie in dik boek meinaam en hat dêr no ek wat tiid foar.

De ploech bliuwt yn de karavaan oan Lima ta en dêr sil it komplete tiim it fleantúch werom nimme. Wannear is noch net krek dúdlik. De truck giet op in trailer mei de boat.
Allard bringt groetnis oer oan alle belangstellenden.

riwald1

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen