Mar leafst 130 gedichten wiene ynstjoerd foar de Lyrische Courant fan de Ljouwerter Krante. It tema wie DRANK. De bydragen fan twa doarpsgenoaten  binne troch de sjuery útkeazen en as beleanning pleatst yn de krante!
It gedicht STIKKEN fan Swaan Postma-Vondeling krige de tredde priis: in moaie kadobon!

stikken

momintopname

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen