Foar wa't even neat te dwaan hat op in kâlde, reinige dei yn febrewaris, kin in dûk nimme yn 't ferline. Gean nei www.persfoto.sjootz.nl en folje as sykwurd 'Eastermar' yn. De meast aardige foto's komme foar 't ljocht fan barrens, minsken, en moaie plaatsjes út ús aardige doarp.

Us redaksjeleden Saskia van den Berg en Albert Bakker ha ek in eigen Sjootzpagina: saskiavandenberg.sjootz.nl. en alba.sjootz.nl
Eastermar.nl hat trouwens sels ek in foto-argyf. Miskien dat wy dêr op in kâlde en reinige dei ris wat mei dogge...

 

foto-lc
Boarne: persfoto-sjootz.nl

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen