Nei alle gedachten is jûn op Omrop Fryslân Televyzje Eastermar yn byld. Fan 'e moarn rûn der in kamerateam troch it doarp op 'e syk nei reaksjes.
Dit nét fanwege de ûnferwachte glêdens dy 't tusken acht en njoggen ûntstie en in stikmannich Eastermarders ûnderút helle. (Guon minsken binne doe raar telâne kaam.) Nee, de oanlieding is fansels it feit dat Doutzen mem wurden is fan in soan. It jonkje mei de namme Phyllon is fan 'e moarn yn it AMC yn Amsterdam berne. Wa't Doutzen lokwinskje wol, kin dat bygelyks dwaan fia Twitter.

Update: link nei it ferslach yn Hjoed fan Omrop Fryslân Televyzje

lokwinske

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen