Wat hat noch plak yn 'e herberch?

It wie op dizze side as in koart boadskip al te lêzen, mar de reden is no ek dúdlik. It iennige bernebibelmuseum yn Nederlân moat slute omdat it aansen gjin ûnderdak mear hat!
Joke en Halbe wolle graach in oprop dwaan om it museum foar Eastermar te behâlden. Hja dogge dat fia in filmke, dat realisearre is troch Simon Bosma.

 

(Tip: lit it grize balkje even 'folrinne' en dêrnei pas ôfspylje.)

(Gjin filmke te sjen, helje dan de Flashplayer op.)

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen