Dêr is er dan, de lêste BREEDút fan 2008, mei:
  • - Ids Groenewoud dy't in dei mei heit op 'en paad is
  • - Dieuwke en Wiebe de Vries yn Mozambique
  • - Maaike Schoenmakers yn Abu Dhabi
  • - Avontoeren yn 'e snie en yn 'e Fûgelhelling
  • - Eastermarder kleastermoppen yn Rome
  • - Hielke Tillema en Gretha Kooistra yn 'e fitrine
  • - De takomst fan Skûlenboarch
  • - Fotoshoot fan Gerke de Bok
pdf BREEDút december 2008

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen