De doarpskrante BREEDút fan pdf maart-2008 kin digitaal delhelle wurde.
Yn dizze ôflevering û.o:

  • Nijs fan Doarpsbelang
  • Yn ‘e Fitrine: Albert Kieft
  • Trochrinner mei Lamkje Jonkman
  • Underdûkers en skûlplakken yn Eastermar (1)
  • Ferlslach Ledegearkomste DLE
  • Feroarings by www.eastermar.nl
  • Gasten uit Japan
  • Sike kat yn Koatstertille

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen