De doarpskrante BREEDút fan pdf desimber-2007 kin digitaal delhelle wurde.
Yn dizze ôflevering in protte ferhalen, û.o:

  • Yn 'e Fitrine: Janke Terpstra
  • Aankondiging van het boek 'Buitengewoon gewoon' van Elle Bosma
  • 'Ynternetbankiere' troch Swaan Postma
  • 'In Eastermarder skipper as waarprofeet' troch Ids Groenewoud
  • 'Troufeest yn 'e Russyske snie' troch Ineke van der Heide
  • 'Suertsje' troch Rienk Vlieger
  • 'Pake' troch Jeike Hoek

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen