ImageDe doarpskrante BREEDút fan april 2007 kin wer digitaal ophelle wurde.

Dizze kear mei û.o:

  • It ferhaal achter de nije namme foar 'Klustermar'
  • Yn 'e Fitrine: De Tadema's oer it Eastermarder skûtsje
  • De brân yn 1953 yn de E.M. Beimastrjitte
  • De razzia yn 1944: neikommen reaksje
  • PAREL hat de put der (hast) út
  • Programma iepening rekraasjegebiet 'de Komerk'

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen