In nij jier, in nije doarpskrante mei in nije omslach!

Yn dizze BREEDút û.o. in tige nijsgjirrich stikje fan Anne Oosterdijk oer it al of net byfuorjen fan reeën. 'Yn 'e fitrine' stiet de bysûndere bouploech fan ús doarpstsjerke sintraal.

BREEDút jannewaris 2013 delhelje

BREEDut-2013-cover

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen