Foar in nije rige fan Yn 'e Panne wol ik graach yn kontakt komme mei âld-Eastermarders dy't yn it bûtenlân wenje. Binne jo sa'n âld-Eastermarder of wennet ien fan jo famyljeleden of freonen yn it bûtenlân, dan soe ik graach de namme en it mailadres ha wolle om kontakt op te nimmen: . Yn 't foar tige tank.

gebakken-aardappelen-in-de-pan

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen