Yn al dy jierren is it noch nea bard mar de redaksje fan BREEDút is der troch technyske problemen net yn slagge om in digitale ferzje fan de doarpskrante te fersoargjen.

Wy hawwe no in oare oplossing fûn troch de 'papieren' BREEDút yn te scannen en der in PDF fan te meitsjen (mei tank oan webredaksjelid Albert Bakker). Jo kinne de BREEDút ferzje fan novimber no yn parten 'delhelje'; bytsje omslachtich mar it wurket wol.

pdf BREEDút, diel 1.pdf

pdf BREEDút, diel 2.pdf

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen