Doarpskrante BREEDút ferskynt 10 kear yn 't jier. Yn july en augustus net.

De dokuminten binne te iepenjen troch te klikken op de ferwizing nei it dokumint fan in bepaalde moanne. Slagget dat net, dan kinne jo it dokumint fia de rjochter-mûsknop en 'Save target as/Bestand opslaan als' op jo eigen kompjûter opslaan.

BREEDút is yn PDF-formaat. Om him lêze te kinnen ha jo Acrobat Reader noadich. Dit is in programma dat yn de measte gefallen al op jo kompjûter oanwêzich is. Dan sil by it oanklikken de krante foar it ljocht komme. Ha jo Acrobat Reader noch net, dan kinne jo it fergees delhelje ûnder dizze link.


BREEDut-2013-cover Redaksje-adres: 't Hof 5; 9261 VS Eastermar; tel. (0512)471615

E-postadres fan de BREEDútredaksje:

 

Finansjele, saaklike en reklame-omballingen:

Evert Lijzenga: Sytskelân 13; 9261 VA Eastermar;

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen