Nei 20 jier fan plannen meitsje, bouwe, ferbouwe, nijbouwe en herbouwe is HerbercH 's Lands Welvaren ôf en dus…… is it tiid foar in nije útdaging.
Dêrom sil de HerbercH 's Lands Welvaren yn septimber ferkocht wurde.
Op in noch te bepalen datum sil yn ’t lêst fan septimber de provisionele ferkeap wêze en de finale ferkeap is twa wike letter.

Wy hâlde jim op 'e hichte.

Mei freonlike groetnis
Floor en Antsje

Image
's Lands Welvaren

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: