hat Eastermar wer in eigen supermerk.

It giet op dit stuit hurd mei de ynrjochting fan 'Alles ûnder ien dak'.
De grutte kuollings binne hjoed pleatst (foto), tiisdei de stellings en oan de ein fan de wike komt de nije foarried binnen. Dan wurdt it doazen útpakke en 'fakkefolje'. Spannende dagen foar de famylje Wijnsma, dy't fuortendaliks nei de iepening al wer fierder útein sette sille mei harren nije broadsjessaak yn de âlde bakkerswinkel.
8 juny giet de Eastermarder supermerk iepen.

allesdak.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: