Goed nijs foar it winkelbestân yn Eastermar. Yn juny sil ús doarp útwreide wurde mei in nije winkel!
Oan de E.M. Beimastrjitte 50 iepenet Helena Tadema har winkel yn patchwork, quiltstoffen en alle spullen dy 't der by hearre.
Nei de simmer sille der ek workshops organisearre wurde.
De iepening fan 'it Quilters hûske' is op freed 28 maaie.

Dêrnei is de winkel alle tongersdeis iepen fan 10.00-12.00 en 13.30-17.00 oere.
Elke twadde freed yn de moanne fan 19.00 oant 20.30 oere.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: