De lanlike aksje, opset om wenningboukorporaasjes gelegenheid te jaan te toanen dat it harren net allinnich earnst is mei húsfesting, mar dat de wenomjouwing ek omtinken kriget is, waard dit jier ôfblaasd.
Dat wie it Wenbedriuw yn Burgum te raar. Yn Eastermar stiet ommers in prachtich projekt op priemmen dat ek rjocht dwaan wol oan de romtlike ynfolling? De bern fan Balsemyn, Bolster en Hummelhof krigen opdracht om keunstwurken te meitsjen dy’t op 13 septimber feestlik oan de stekken om ‘e bouput fan harren nije skoalle ophongen waarden. Alle bern wienen stutsen yn spesjaal makke en troch it wenbedriuw oanbeane t-shirts mei: Kleurrijk Klustermar .
Dêrnei wie der noch in ballonnewedstriid op it hiem fan de Nije Hoarnst.

wenbedriuw.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen