De byldferslaggen fan de tredde feestdei yn Eastermar binne binnen. In dei dy't wat suterich úteinsette mar by eintsjebeslút prachtich waar joech om bygelyks yn in helikopter te fleanen.

Byldferslach feemerk, diskemerk en helikopterfleanen troch Albert Bakker

Byldferslach feesttinte, darten, fokhisen, ensfh. troch Hetty Thomson

Byldferslach sigaarsmoken troch Koen Tadema

Byldferslach fan de hiele dei troch Jan en Sjoukje Kooistra

doarpsfeest-sn-01.jpg

doarpsfeest-sn-02.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe