It reint hjoed gelokkich allinne mar foto's. De webredaksje hat der in beste kluif oan om oeral by te wêzen en ien en oar te ferwurkjen. Op us webserver hat it noch nea sa drok west. Mar wy gean gewoan troch mei it fêstlizzen fan de safolste aardige aktiviteit op ús doarpsfeest, in feest fan en foar Eastermarders!
Foto's fan it teater mei Baas boppe Baas (foto's Hetty Thomson) én de spultsjes1 (foto's Sjoukje Kooistra) en spultsjes2 (foto's Koen Tadema) stean no online!

doarpsfeest-vrij-03.jpg

doarpsfeest-vrij-04.jpg

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen