Miskien net in berjocht dat alle Eastermarders oansprekke sil, mar freed 9 juny hawwe in tal Eastermarders meiinoar te silen west. Fanút de Gaastmar is in prachtige tocht makke troch Warkum de Iselmar op. By Starum is it selskip wer 'nei binnen' rekke, en nei in fiskje by de slûs wie it skip justjes foar fiven wer werom yn de Gaastmar. It waar wie geweldich, yn 'lytse trije' op it grutte wetter. Dit yn tsjinstelling ta foarich jier doe 't dit útsje ek alris plak fûn hat. Doe waaide it dat it rikke mei sa út en troch in snitterke rein.
Hoe dan ek, sa'n útsje smyt wol machtige bylden op!

lemsteraaksile.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen