De freedtemoarn driget ien fan de hichtepunten fan it doarpsfeest te wurden. Foarich jier wie it yndianedoarp al in foltreffer, mar de opteine lûden oer it dizze moarn hâlden 'draakjefleanfeest' wienen 'net fan de loft'.
Bern, âlden, skoalmasters en juffen reagearren allegear op de selde wize; "Wat is dit leuk! Wa hat dit optocht?".
De bern fan beide basisskoallen hiene allegear in eigen draakje, dy 't sy sels beplakke koene mei teksten en foarmen. Foar de tidelike Balsemyn oer koe it spul de loft yn.

vliegeren-dorpsfeest.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen