Op tongersdei hawwe skoalbern drok west mei it finen fan de lokaasje fan de Kryststal. De oanwizings moasten fia in rûte troch it doarp fûn wurde.

By eintsjebeslút bliek it geheel him ôf te spyljen yn it bernebibelmuseum fan Halbe en Joke. Wêr oars fansels!

Bernebibelmuseum HeJe is trouwens oant 5 jannewaris op sneontemiddei en op ôfspraak de doarren iepen mei in spesjale krystútstalling.

Image

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen