Hjoed is de lêste dei dat it miskien kinne soe. It bestjoer fan de Iisklup hat wiidweidich oan it mjitten en testen west. Mar it is tige spitich, it wurdt him net. "It iis is sa sacht as bûter, it is net fertroud." De iisbaan giet dus net iepen, ek net allinne foar de bern.

Hawar, juster is offisjeel de winter pas úteinsetten, der kin noch fan alles gebeure wat it waar oanbelanget, mar fan moarn ôf sil it earst tei waar wêze.

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen