Alle jieren wurdt der op Himelfeartsdei in fuotbalwedstryd spile tusken de feteranen fan VV Eastermar en leden van de Undernimersferiening OVE. Foar sa'n wedstryd wurdt der omraak opjoen oer it tal brillen en keunstgebitten dat oer it fjild fleane sil, mar yn de praktyk falt dat och-sa mei. It wie in hiele knappe stryd, ek foar it publyk want der wiene mar leafst acht doelpunten!
Nei ôfrin die bliken dat de OVE oerwaget om foar takom jier in tal transfers foarinnoar te krijen. Dat wol sizze dat op syn minst ien feteraan foar himsels begjinne moat, wol dit slagje.

oveploeg.jpgDe OVE ploech

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen