Men koe der hast op wachtsje en yndie, it earste 'barren' bûten Eastermar is in feit. It barrenfirus hat him ferspraat en is yn de Harkema telâne kaam. Op 27 oktober sil by de Spitkeet it 'Beantsjebarren' plakfine. It giet hjir om in reseptewedstriid foar de 'Giele Wâldbeantsjes'.
No is it fansels de fraach oft in barren, organisearre bûten Eastermar, ék moai waar opsmite sil. Of jildt soks allinne foar de kombinaasje Eastermar en '...barren'?
Meidwaan kin net mear mar der hinne wol. Fan 10 oant 17 oere is eltsenien wolkom om fan alles te priuwen en binne der demonstraasjes. Foar de bern is der it 'Wrâldkampioenskip Wâldbeantsjepûljen'.

Mear ynfo

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen