sop saterdei

Bêste minsken,

Yn it ljocht fan de oanskerping fan 'e regels om it bestriden fan it Coronafirus hinne, fine wy it net ferstannich om SopSaterdei kommende saterdei trochgean te litten. Wy kieze derfoar om it foar no ôf te blazen, mar wolle - as der wer wat mear ferromming is - it inisjatyf graach wer oppakke!

Mei troch de ynset fan in grutte groep sopsierders en útsutelers hoopje we dan it hiele doarp fan sop te foarsjen, krekt as no barre soe.

Groetnis,

Tjitske, Wietske, Jantsje, Hetty & Annet

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen