Yn 2019 bestie it 4-stimmich mingd koar Koardinaasje út Eastermar 10 jier. De lieding is yn hannen fan Frank van Dijk. Dit jubileum ha wy fierd mei in optreden by Omrop Fryslân yn it programma Noardewyn live en mei oare feestlike eveneminten, organisearre troch in jubileumkommisje.
Wy slute dit jubileumjier ôf mei in Midwinterkonsert yn De Hege Stins yn Eastermar. Op saterdei 21 desimber sille wy yn 'e mande mei 'Mear Brass' – besteande út 'De Bazuin' Rottefalle en 'Looft den Heer' Garyp ûnder lieding fan Anne v.d. Sluis – in optreden fersoargje mei bekend en nij repertoire yn ferrassende kombinaasjes.
Op 21 desimber begjint it om 20.00 oere yn De Hege Stins, Toerleane 12-14 yn Eastermar. De Tagongskaarten binne € 5,- oan de seal of fia
Koardinaasje pleinfoto

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen