Neist dat de redaksje sels foar bylden soarget binne der ek mear fanatikelingen dy 't it aardich fine om foto's te meitsjen.

Sa kaam by de redaksje in mailtjse binnen fan Rintje Kas mei in link nei bylden fan it feest op freedtejûn.

Elco van der Meer makke foto's fan de feemerk.

Koen Tadema stjoerde dizze kolleksje yn.

Fierders binne hast alle foto's fan de redaksje sels ferwurke mei tank oan Josse Postma, Harmke Paulides, Rienk Vlieger, Johan van der Veen en Egbert van Dijk.

Sjoch by de byldferslaggen foar it oersjoch.

Hawwe jo belangstelling foar in orizjineel fan in foto, dan graach in mailtsje mei it fotonûmer. Jo krije dan per e-mail it orizjineel tastjoerd. Dizze foto kin minimaal op A4 útprinte wurde. De kosten binne € 2,-- it stik. Dit jidt allinne foar foto's makke troch Harmke Paulides en Rienk Vlieger.

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen