Op freed 29 juny draacht de gemeente Tytsjerksteradiel offisjeel de betsjinning fan de brêge yn Eastermar oer oan de provinsje Fryslân. Sjoen it belang fan dizze oerdracht foar de wettersport, de Lits-Lauwersmarrûte, is dit wol in bysûnder barren.

Wethâlder Maaike Prins en deputearre Jannewietske de Vries komme, mei in ôffurdiging fan gemeente en provinsje, mei in boat fan Skûlenboarch nei de brêge by Eastermar.
Om 15.00 oere sil dêr de oerdrachtsoerienkomst offisjeel troch beide partijen ûndertekene wurde en de oerdracht ek symboalysk bekrêftige wurde.

Image
de brêge fan Eastermar falt tenei ûnder de provinsje

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen