Op 25 maaie om 22.00 oere sil de premjêre plakfine fan it poëtysk ferhaal ‘Okkerdeis, lang ferlyn.
Dit ferhaal is spesjaal foar de SamenLoop voor Hoop Eastermar skreaun troch Rienk Vlieger. It ferhaal wurdt ferteld yn trije parten en foarmet in reade tried tidens de ‘kaarsenceremonie’, ien fan de programma-ûnderdielen fan de SamenLoop, op de Komerk. De ferteller nimt jo mei op in bysûndere reis troch de tiid.

Fan de tekst (tegearre mei in tal ‘dreamportretten’, makke troch Harmke Paulides) is in boekje gearstald. De opbringst fan dit wurk giet nei stichting KWF.
It boekje kin ynsjoen en kocht wurde nei ôfrin fan de seremoanje, op 'e Komerk. Jo komme op in list wannear de earste printing útferkocht blykt te wêzen.
Mar jo kinne it ek fuortendaliks bestelle fia dit yntekenformulier.
Bestelle kin oant en mei 15 juny. De kosten binne € 7,50 it boekje + evt. opstjoerkosten.

Okkerdeis, lang ferlyn

Op myn bankje oan ’t wetter
tink ik nei oer it petear
mei dizze frjemde frou
Oer ôfskied en omsjen
In frjemde?
Ik moat ynienen gnize...

In moetsjen mei minsken, mei kanker.
In koart, poëtysk ferhaal yn trije parten.
In reis troch de tiid.

Okkerdeis lang ferlyn

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen