De oldtimerdei op it lân fan Bouwe de Jong - foar Eastermarders it 'Trekkerbarren' - hat in protte drokte opsmiten. Yn de rin fan de jierren dat it barren organisearre wurdt, is der hieltyd mear te dwaan en te sjen. It binne lang net mear allinne trekkers wat de klok slacht. Ek de bern hawwe omtinken krigen en koene harren enerzjy kwyt op in luchtkessen.

Feike Brouwer en Jehan Hoekstra hawwe der hinne west en in prachtige fotoreportaazje makke.

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen