Op saterdei 20 desimber jout 'Koardinaasje' twa krystkonserten.
It earste begjint om 16.30 oere, tradysjegetrou yn de Menistetsjerke yn de Rottefalle. Elkenien is fan herte wolkom en de tagong is fergees.

De jûns om 20.00 oere wurket 'Koardinaasje' mei oan in krystjûn yn de Nikolaastsjerke (yn 1234 yn romaanske styl boud) fan de St. Alde Fryske Tsjerken yn Swichum. Ek dêr is iderien wolkom. Oanmelde is net noadich; de tagong is € 5,-

Beide programma's bestean út tradisjonele krystlieten, mar ek carols, populêre krystnûmers en minder bekende wurken steane op it program.

Krystconcert

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen