Guon minsken sille in brief krigen hawwe fan it 'Woonbedrijf' oer de priisfraach, wat de nije namme fan 'Klustermar' oanbelanget.

By dizze brief sit ek in aginda foar de ledegearkomste fan Doarpsbelang op 4 april, de jûn dat de nije namme foar 'Klustermar' bekend makke wurdt.

Op de aginda stiet dat nei it skoft in film te sjen wêze sil oer de oanlis fan de gaslieding yn 'e omkriten fan Eastermar. Dizze film giet lykwols net troch!

De gearkomst bliuwt oars tige nijsgjirrich. Der binne likernôch 70 dielnimmers dy't in namme ynstjoerd ha. De winner fertsjinnet in ballonfeart!

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen