Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar

Secr. A. Oosterdijk, Groeneweg 1, 9261 XM Eastermar
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op donderdag 14 februari in 't Hoekje te Eastermar.

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. opening

2. op- en aanmerkingen notulen vorige vergadering

3. ingekomen stukken en mededelingen

4. verslag van de secretaris

5. verslag van de penningmeester

6. benoeming nieuwe kascommissie

7. bestuursverkiezing:
Anne Oosterdijk is aftredend, maar stelt zich weer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Tegenkandidaten kunnen een half uur van tevoren worden ingediend bij het bestuur

8. resultaat weidevogelzorg 2012

9. activiteiten voor 2013

10. pauze met verloting van prachtige prijzen

11. film over het leven van de honingbij

12. sluiting

 

bij

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen