Yn de simmerprogrammearring fan Omrop Fryslân Aktueel is as ûnderdiel fan ‘e moarnsútstjoering de rubryk De Doarpsomropper opnaam. Yn dat programma bringt ien fan de Omrop Fryslânmeiwurkers tusken healwei sânen en njoggen oere in besite oan in doarp om nijsgjirrige saken oer dat doarp yn omtinken te bringen.

Kommende tongersdei (11 augustus) stiet Eastermar sintraal yn dy útstjoering. Dan sil ferslachjouwer Wytse Vellinga in loop troch ús doarp meitsje.

Dus Eastermarders, de wekker sette op 6.30 oere en harkje!

Bijgaande foto's werden vanmorgen vroeg gemaakt door Klaas Jansma

IMG_0012

IMG_0016

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen