Foar sneon 19 juny is it programma oanpast fanwege it net troch gean fan it skûtsjesilen en it waar.

WK2010 voetbalNet troch giet:
- de twa wedstriden skûtsjesilen op de Burgumer Mar
- Salonboot Gaasterland komt net
- Apollo komt net
- De skûtsjemerk op de Komerk ferfalt

Mar wol troch giet:

  1. WK Fuotbaljen sjen op grut skerm yn de feesttinte op de Komerk fan 13.30 ôf
  2. Optreden Sije dêr op oanslutend
  3. Brûzjend optreden fan 'The Ment' fan 20 oere ôf.

It is foar de organisaasje in swiere beslissing en enoarme tebeksetter. In heal jier tariedings falt yn it wetter fan de Burgumer Mar.
Foar dizze dei binne der ferskate ferplichtings oangien en men hie rekkene op in protte folk.

Dêrom in oprop oan alle Eastermarders. Lit it komitee net sitte sadat al dat wurk net foar neat west hat.
Kom allegear nei de Komerk en meitsje der in geweldich fuotbalfeest fan.
De yntree is fergees en dat jild ek foar it optreden fan The Ment, letter op 'e jûn!

Klik hier voor de 's middags gemaakte fotoreportage van Albert Bakker

Klik hier voor de 's avonds gemaakte fotoreportage van Saskia van den Berg

the Ment

Genietsje fan de Rock (ook Roll) coverband 'The Ment',
jûns yn de feesttinte op de Komerk

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen