It wie in gok om it út te stellen mar it hat goed útpakt; perfekt waar om even te sneupen op 'e Bolstermerk.
Om seis oere moarns waard úteinsetten mei it útstallen fan al it sammele guod, dat de ôfrûne wike by de Eastermarders ophelle is.
De koopjesjagers stienen al om healwei njoggenen foar it hek te wachtsjen om as earste de moaiste saken der út te sykjen.
Muzyk, kofje en hamburgers brochten sfear op in och sa gesellige merk.

Nei alle gedachten hat dit de lêste kear west dat de merk op it karakteristike plein foar de Bolster plak fûn hat. Oare jier om dizze tiid moat it nije skoalgebou nammentlik klear wêze.

bolstermerk3.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen