Wat wie it leuk en gesellich juster yn 'e kantine fan De Burgerkamp. Der waard omraak knipt en plakt om prachtige kaarten te meitsjen foar doarpsgenoaten en foar Stichting Present, dit yn gearwurking mei Kearn. Sa moai om dit yn 'e foarjiersfekânsje mei-elkoar te dwaan!

LL1  LL2

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen