Yn dit artikel in oersjoch fan alle byldferslaggen dy't makke binne troch de fotografen van eastermar.nl.
Dit listke wurdt bywurke oant en mei snein 30 juny.

(Hawwe jo beswier tsjin it feit dat in bepaalde foto of foto's publisearre binne, lit it ús witte troch in mailtsje nei te stjoeren mei de namme fan de foto. Dizze stiet ûnder eltse foto yn it pop-up skerm, bygelyks SHB2721-17316.jpg )

doarpsomropper syb

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen