Eastermar en al syn besikers kinne weromsjen op in tige slagge Easterbarren. It wie wer in geweldich oheden!
En jawis, der waard dûnse. Op it Breed. Op de Teye Tol. By Meerzigt. Yn de Beima. 

Organisaasje, frijwilligers, muzikanten, artysten, mannen fan de technyk en alle oaren dy't har ynset hawwe om der wer in slagge strjitfestival fan te meitsjen: tige tank foar jimme ynset! In moaiere ôfsluting fan in yn alle opsichten fantastyske simmer is hast net tinkber.

Ek ús fotografen hawwe de hiele dei warber west. Besjoch de byldferslaggen fan:

Publyk iepening Easterbarren
Foto: Saskia van de Berg

Optreden Elske Dewall

Foto: Saskia van de Berg

dansen op straat

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen