Freugde en fertriet: it lei de lêste dagen hiel ticht byelkoar. Waarmte en kjeld: ék twa utersten. In tal Eastermarders sit der sûnt koart waarm by. De measten komme kommende freed te witten hoe waarm't dat krekt wêze sil. Lit ús net ferjitte dat op de earste dei fan it nije jier der ék heldhaftige Eastermarders de kjeld ûnderfûn hawwe sa as yn dit byldferslach fan Jan Kooistra te sjen is.

IMG 1464

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen