Mei it meast moaie waar fan 'e wrâld wiene de skûtsjes dit wykein warber op 'e Burgumer Mar.

De fotografen fan eastermar.nl wiene útnoege foar in fartocht op 'e parseboat. Hjirûnder de ferwizings nei de ferskate byldferslaggen.

P1240105

Einútslach Skûtsjesilen Yn 'e Wâlden nei 4 wedstriden.

Kleine klasse:
1. Lytse Earnewâldster - Sjoerd Kleinhuis
2. Engelina Smeltekop - Pieter-jilles Tjoelker
3. Hoop doet Leven - Koos van Duren

Grote klasse:
1. Wylde Wytse - Sikke Heerschop
2. It doarp Eastermar - Geale Tadema
3. Twee Gebroeders - Jan Overwijk
4. De Jonge Jan - Fonger Talsma
5. Skûtsje Stêd Dockum - Jelmer Bloembergen

Ferslach fan de organisaasje folget...

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen