Bêste minsken,
De measten sille it wol witte, mar 11 april hiene wy rommelmerke, 
en de opbringst wie foar tsjerke.
Dit wie foar ús as kommisje, Ytsje, Dieuwke en my de fjirde kear 
en dan hope je fansels eltse kear op mear.
Om de spullen op te heljen 
hawwe wy frijwilligers belle.
Geweldich wat in entûsjasme en net ien sei: Nee. 
Tige dank derfoar we binne echt tefree!
Wat wiene der wer in protte boeken en boartersguod, 
radio’s, stuollen, lampen en húshâldguod.
Alles yn de oanbieding en as ien in pryske sei,
seine wy: fuort dermei!
Ja, en no sil ik jim nog fertelle:
wat hat it ophelle?

€ 966,50
Tige tank,
Ytsje Annema, Dieuwke Lok en Tine Hoekstra
rommelmerke 1rommelmerke 2

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen